مقاله

انقلاب در پیچیدگی ها

انقلاب در پیچیدگی هانگاهی به اندیشه های یانیس زناکیس موسیقیدان و معمار قرن بیستم علیرضا امیرحاجبی آنچه باعث می شود تا بطورجدی وعمیق به موسیقی یانیس زناکیس توجه کنیم نه تنها ساختارها و تکنیک هایی است ابداع کرده بلکه نگاه کاملاً منحصر به فرد او به ارتباط بین موسیقی و معماری ست که هر پژوهشگر […]

ادامه مطلب