وصال جواهری - توسعه دهنده

نگین مسافرین - گرافیست

عرفان دری - مدیر مجله