وصال جواهری

توسعه دهنده

نگین مسافرین

گرافیست

عرفان دری

مدیر مجله