دسته بندی نشده مقاله

عصر انتقال گفتارهایی از کارل هاینس اشتوکهاوزن در باب جهان، انسان و موسیقی

ترجمه علیرضا امیرحاجبی پیشگفتار: آثار کارل هاینس اشتوکهاوزن (2007-1928) به هر شکل مناقشه برانگیز است. بسیاری از نوشته ها و گفته هایش موجب خشم دیگران و حتی طرفداران و شاگردانش شده است. طبع و لحن انتقادی اشتوکهاوزن نشان دهنده وجود یک ذهن فوق العاده پویا و سیال است.ذهنی که با موضوعات بطور خودکار درگیر می […]

ادامه مطلب